Cách thức trả tiền mua sách

Tiền mua sách, xin trả bằng US dollars.  Xin gửi chi phiếu cá nhân (personal check hay money order) đề tên La Boi Society Inc. và gửi về:

Lá Bối
1047 Vista Del Mar
San Jose,  CA  95132 USA

Xin cộng thêm tiền cước phí (shipping & handling fee) như sau:

Gửi đi các tiểu bang Hoa Kỳ:

 Tổng cộng số tiền đặt mua

 Cước phí

$4.00 -  $12.00 $6.00
$13.00 - $20.00 $7.00
$21.00 - $30.00 $8.00
$31.00 - $40.00  $9.00
$41.00-$60.00 $10.00
$61.00-$100.00 12% tiền đặt mua
$101.00-$200.00 9% tiền đặt mua
Trên $200.00 7% tiền đặt mua

Gửi đi ra ngoài Hoa Kỳ, xin vui lòng gọi chúng tôi để biết tiền cước phí với số điện thoại như sau: +1 (408) 288-8873

Xin thành thật cám ơn quí vị đã mua sách Lá Bối.