Giới Thiệu Nhà Xuất Bản Lá Bối

Nhà xuất bản Lá Bối là một hội bất-vụ-lợi hoạt động tại Hoa Kỳ theo qui chế 501 (c) (3) đã được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thành lập từ nhiều thập niên qua .  Nhân viên của Lá Bối đều là những người thiện nguyện hết lòng phục vụ cho lý tưởng từ bi và trí tuệ của đạo Bụt theo truyền thống Làng Mai.

Những sách do Lá Bối xuất bản đều do Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Ðoàn Làng Mai sáng tác, với mục đích hướng dẫn chúng ta sống trong chánh niệm từng giây phút của cuộc sống hàng ngày để có an lạc và hạnh phúc chân thực ngay bây giờ và ở đây.

Mọi thư từ và muốn mua sách, xin liên lạc về:

                        Lá Bối Society, Inc.
                        P.O. Box 32117
                        San Jose,  CA  95152, USA

Ðiện thoại:        (408) 835-9858

Email:               laboi@langmai.org

Website:           www.laboi.com