Giới thiệu sách khuyến mãi

 

Chúng tôi có những sách rất hay muốn phổ biến rộng rãi để nhiều người cùng được đọc và thâm hiểu những điều Sư Ông dạy trong suốt 40 năm hành đạo tại hải ngoại. Những sách này được bán với giá khuyến mãi hạ xuống 20%. Chúng tôi xin mời quí vị mua đọc để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày hầu thăng tiến trên đường thực tập Chánh Pháp

BỒ TÁT TẠI GIA, BỒ TÁT XUẤT GIA

Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận

Sư Ông đã giảng kinh Duy Ma Cật trong khóa tu An Cư Kiết Đông năm 1991 tại Làng Mai. Kinh Duy Ma Cật là một trong những kinh lớn thuộc Đại Thừa. Kinh thừa hưởng những tư tưởng của Bát Nhã và Hoa Nghiêm. Kinh dạy ta phải an trú tại đây, tất cả tùy thuộc vào thái độ và nhân cách của mình, tùy thuộc ở nhận thức của mình, và ở cách sống hàng ngày của mình trong hiện tại.

Giá thường $14, giá khuyến mãi $11


BƯỚC TỚI THẢNH THƠI

Giới luật và Uy Nghi của các vị Sa Di

Sách này được Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn biên soạn từ 1996, và được dùng trong sự thực tập hàng ngày của các vị Sa Di và Sa Di Ni. Tuy nói là viết cho các Sa Di nhưng thật ra nếu chúng ta là người Cư Sĩ đem áp dụng trong cuộc sống thì sẽ học được cách sống trong chánh niệm từng giây phút, làm tăng phẩm chất đời sống và tăng nhân cách trong sự xử thế hàng ngày.

giá thường $11, giá khuyến mãi $9


CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA

Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm, dịch và chú giải

Tái bản lần thứ ba, năm 1995. Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm cùng với Kinh Quán Niệm Hơi Thở là hai kinh căn bản dạy về thiền tập trong thời Bụt còn tại thế. Kinh này đã được học hỏi, thực tập và truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách cẩn trọng đặc biệt. Sách rầt cần thiết cho hành giả thực tập thiền.

giá thường $13, giá khuyến mãi $10


IM LẶNG SẤM SÉT

Kinh Người Bắt Rắn, dịch và chú giải

Sư Ông đã dịch Kinh Người Bắt Rắn từ Hán Văn sang Việt Văn năm 1991. Sách được tái bản lần thứ nhì năm 2002.

Bụt thường dặn ta phải học hỏi và thực tập giáo pháp một cách khôn khéo để đừng bị lầm lạc và khổ đau, cũng như khi bắt rắn ta phải biết thủ thuật bắt rắn để đừng bị rắn cắn. Trong kinh Người Bắt Rắn, Bụt nhắc ta phải cảnh giác và khéo léo để đừng bị kẹt vào chữ nghĩa và ngôn từ. Vì vậy khi trình bày kinh này, Sư Ông đã chọn bốn chữ IM LẶNG SẤM SÉT làm tựa đề cho sách

giá thường $8, giá khuyến mãi $6


KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Kinh này đã được Sư Ông dịch và chú giải, xuất bản lần đầu năm l982 tại Paris. Tái bản lần thứ tư năm 2001. Sách dạy về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Đây là một kinh thâm diệu rất cổ và rất qu‎i’, có thể là một bó đuốc soi đường cho tất cả chúng ta. Trong kinh có câu: "Nếu đệ tử Bụt mà thường đọc tụng tám điều này thì mỗi khi quán niệm diệt được vô lượng tội, tiến tới giác ngộ, mau lên chính giác, vĩnh viễn đoạn tuyệt với sinh tử, thường trú trong sự an lạc."

giá thường $8, giá khuyến mãi $6


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

Bụt dạy phương pháp sống hạnh phúc ngay trong hiện tại

Sư Ông đã dịch và chú giải từ nguyên bản Ưu Bà Tắc Kinh năm 1992. Nội dung của sự thực tập nói đến trong kinh là Năm Giới Pháp và Bốn Tâm Cao Đẹp, còn gọi là Bốn Phép Tùy Niệm (Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng và Niệm Giới). Hành trì Giới và thường xuyên quán niệm Bốn Phép Tùy Niệm sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

giá thường $8, giá khuyến mãi $6


KINH PHÁP ẤN

Sư Ông Nhất Hạnh dịch và chú giải

Chữ Ấn có nghĩa là khuôn dấu, tức là phương tiện chứng minh cho tính cách chân xác và chính thống của đạo Phật. Tam Pháp Ấn này (Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn) có nơi cho là đồng nhất với Tam Giải Thoát Môn, ba cánh cửa giải thoát, có khả năng vi diệu giải thoát chúng ta khỏi sinh tử.

giá thường $5, giá khuyến mãi $4


LEO ĐỒI THẾ KỶ

Và nhiều pháp thoai khác

Leo Đồi Thế Kỷ là tập hợp của nhiều pháp thoại Sư Ông đã giảng dạy khắp nơi trên thế giới trong năm 1995. Sư Ông dạy chúng ta làm thế nào để nhận diện Thiên đường và Tịnh Độ ngay bây giờ và ở đây, làm thế nào để nhận diện hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc sống, và ta phải cẩn trọng bảo tồn hạnh phúc như thế nào. Chúng ta hãy cùng nhau leo đồi thế kỷ 21 để tạo dựng an lạc và hòa bình cho bản thân, gia đình và xã hội.

giá thường $16, giá khuyến mãi $13


GIÉNG NƯỚC THƠM TRONG


Giéng Nước Thơm Trong là tập hợp của nhiều pháp thoại Sư Ông đã giảng trong năm 1999. Trong đó có một pháp thoại riêng nói về Pháp Môn Làm Mới, phương pháp hành trì Sám Hối và Phát Nguyện, nói gọn là Sám Nguyện. Trong khi tụng bài Sám Nguyện, tâm ta đi qua một quá trình chuyển hóa và ta quyết tâm làm mới trở lại, bắt đầu trở lại để nối lại tình thâm, tạo ra hạnh phúc. Từng câu kinh của bài Sám Nguyện đi thẳng vào trái tim ta.

giá thường $14, giá khuyến mãi $11


NĂM CÁNH TỎA KỲ HƯƠNG


Năm cánh là năm cánh của hoa Linh Thoại, tức là hoa Ưu Đàm, 3000 năm mới nở một lần và tỏa ra một hương thơm rất kỳ diệu. Năm cánh ấy tượng trưng cho năm thiền phái Việt Nam đã có mặt trong suốt chiều dài lịch sử, bắt đầu là thiền phái Tăng Hội từ đầu thế kỷ thứ ba. Trong sách, Sư Ông cũng dạy về nghi thức cúng Thí Thực để cứu độ các cô hồn bơ vơ đau khổ, đói khát, không hẳn đói khát cơm áo mà còn đói khát tình thương, đói khát hiểu biết. Cúng Thí Thực là thể hiện lòng từ bi vô biên đối với những cô hồn đã chết và cả với những cô hồn còn sống.

giá thường $14, giá khuyến mãi $11